Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Inzertních novin Partner platné od 1. 1. 2012
Vydal Pavel Křížovský - KREDIT (dále jen Vydavatel), se sídlem Františka Metelce 277, 391 75 Malšice, IČO 671 77 140

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky učiněné klientem inzertních novin jak písemnou formou, tak elektronickým podáním. U opakujících inzerátů objednavatel bere na vědomí, že jsou tyto všeobecné obchodní podmínky platné po celou dobu smluvního vztahu, tj. i v případě objednání inzerátu byť i telefonickou formou.

Vydavatel je vydavatelem inzertních novin v okrese Tábor s tím, že objednavatel si zadal u Vydavatele inzerát, a to o ploše, umístění a počtu opakování, jak je uvedeno v objednávce. Uzávěrka každého čísla inzertních novin je poslední úterý v měsíci předcházejícímu měsíci vydání. Inzertní noviny jsou tištěny první úterý v daném měsíci a distribuovány v měsíčních intervalech do 3 dnů od vytištění, a to v nákladu 40 250 kusů. Výjimkou jsou dny volna - státní svátky, pak se shora uvedené termíny posouvají na první následující pracovní den.

Vydavatel se zavazuje provést pro objednavatele dílo spočívající ve zpracování inzerce a její vytištění v inzertních novinách.

Dohodnutá smluvní cena inzerátu se řídí podle velikosti objednané plochy a účastníci sjednávají, že cena je splatná dle vystavené faktury.

Údaje a podklady nezbytné pro vydání inzerátu předává objednatel spolu s touto objednávkou, pokud nemá objednavatel specifické požadavky na grafické zpracování, pak je zcela v dispozici Vydavatele grafická úprava inzerátu. Inzerát ke korektuře bude zaslán Vydavatelem objednateli v písemné či elektronické podobě s tím, že pokud se k jeho návrhu objednavatel nevyjádří do termínu uvedeného v korekturním e-mailu, faxu či dopise, znamená to, že objednavatel s grafickým návrhem inzerátu souhlasí.

Změny a doplňky objednávky je třeba činit písemně, jinak jsou neplatné. Objednavatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu Vydavateli v termínu splatnosti faktury. Nebude-li cena uhrazena do termínu splatnosti, sjednávají účastníci, že je Vydavatel je oprávněn účtovat a objednavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z celé sjednané ceny za každý den prodlení ode dne následujícího po dni splatnosti faktury.

V případě storna inzerátu po jeho zadání, a to před vytištěním inzertních novin, má Vydavatel nárok na storno poplatek ve výši 60% celkové ceny inzerátu. Inzerát nelze stornovat v případě, že již byl zadán do tisku, tj. 4 dny před vydáním inzertních novin.

V případě, že jde o dlouhodobou objednávku a tato dlouhodobá objednávka bude předčasně ukončena, tedy bude inzerce objednavatelem stornována, má Vydavatel právo na storno poplatek ve výši 60% z dohodnuté ceny nerealizovaných inzerátů.

Vydavatel neodpovídá za obsahovou a formální správnost údajů uveřejněných v inzerátu.

Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerát propagující rasistické útoky, resp. inzerát obsahující vulgární výrazy či inzeráty jež mají někoho zastrašit či poškodit.

Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce jakékoli třetí osobě, vyjma zveřejnění údajů v rámci inzerce. Objednavatel souhlasí a potvrzením těchto podmínek stvrzuje svůj souhlas se zpracováním a využitím uvedených údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. S tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Objednavatel kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (odesláním své objednávky) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek a prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, objednavatel  má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může být objednavatelem kdykoli písemně odvolán.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem.

Vydavatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.

Děkujeme, že jste si přečetl/a naše Obchodní podmínky. Nyní můžete pokračovat s objednávkou plošné inzerce.

Tiráž

Nejnovější vydání
348 / 6 / 2024

Datum tisku
29. 5. 2024

Termín distribuce
3. - 4. 6. 2024

Počet inzerátů
68 plošných, 
110 řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do červencového vydání
přijímáme do 25. 6. 2024

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 28. 6. 2024

Červnové číslo vyjde
8. - 9. 7. 2023