Tábor hledá městského architekta

Aktuálně

Tábor hledá městského architekta

Inzertní časopis...: Nový architekt pro město Tábor

Město Tábor hledá nového měst­ského architekta, který se ujme vedení nově zřízené Kanceláře architekta města.

Dosud fungovala na úřadě samostatná pozice městského architekta. Nyní se radnice roz­hodla pro organizační změnu a posílení role městského archi­tekta. Nově tak vzniká Kancelář architekta města (KAM), zakotvená v pozici úřadu na úrovni ostatních odborů a řízená přímo staro­stou města. Ta bude postupně přebírat svoji agendu a zabývat se koncepčním rozvojem města, strategickým plánová­ním a vizuální podobou města.

Mezi její role bude patřit mj. koordinace městských investic a veřejného prostoru, iniciování potřebných projektů a komu­nikace směrem k veřejnosti. K nové pozici se vyjádřil starosta Tábora Štěpán Pavlík: „Role architekta města ukot­vená do dělného týmu je pro kvalitní rozvoj města nesmírně platná. Není to fráze z akade­mických učebnic, je to nutnost pro opravdu funkční a příjemný veřejný prostor. S výsledky promyšlené práce takového týmu se budou uživatelé městského prostředí i jejich potomci po mnoho desetiletí potkávat na každém kroku. Proto bylo nutné tuto struktu­rální změnu úřadu pečlivě připravit. Poučili jsme se též na jiných místech v republice i za­hraničí a chtěl bych po­děkovat všem zúčastněným, kteří se na procesu realizace změny podíleli.“

Z aktuálních výzev čeká nové­ho městského architekta orga­ni­za­ce procesu rozvoje před­nádraž­ního prostoru a Husova náměstí, pokračování přípravy bytové zástavby v loka­litě Dvorce a návrh dalších rozvo­jových a regulačních materiálů. Město Tábor proto vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedou­cího KAM, jehož úkolem bude nastavit fungování nové agendy a doplnit personální ob­sazení dalšími odborníky. Nový odbor je zřízen k 1.  8.  2022.

Od uchazečů se očekává zkuše­nost s projekční praxí i územním plánováním, kreati­vi­ta a schop­nost formulování vizí a rozvoje města. O novém městském archi­tek­tovi roz­hod­ne Rada města Tábora.

Podrobné informace o výběro­vém řízení jsou zveřejněny na webu: www.taborcz.eu. Přihlášky je možné podávat do 15.  6.  2022  do 12.00 hodin.

Tiráž

Nejnovější vydání
349 / 7 / 2024

Datum tisku
3. 7. 2024

Termín distribuce
8. - 9. 7. 2024

Počet inzerátů
57 plošných, 
151 řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do srpnového vydání
přijímáme do 24. 7. 2024

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 7. 2024

Srpnové číslo vyjde
5. - 6. 8. 2024