Tábor láká lékaře

Aktuálně

Tábor láká do města lékaře, nabízí stipendium a půjčku

Inzertní časopis...: lékařský stolec

Město Tábor hodlá zvýšit do­stup­nost primární zdravotní péče. Reaguje na situaci, kdy ve městě scházejí zubní lékaři. Podle zpracované analýzy se v bu­doucnu projeví i nedostatek praktických lékařů pro dospělé i pro děti. Tábor hodlá do města přilákat absolventy medicíny dvěma způsoby:

1. dotačním stipendijním pro­gramem na podporu budoucích zubních lékařů,
2. systémem podpory nových lékařských praxí formou bez­úročných půjček.


Obě pobídky už schválilo Zastu­pitelstvo města Tábora, takže jsou platné. Dostupností primární zdravotní péče se dlouhodobě zabývá místostarosta Tábora Martin Mareda. Inicioval pracovní skupi­nu složenou ze zástupců politic­kých subjektů napříč celým táborským zastupitelstvem. Místostarosta informoval, že obec s rozšířenou působností (ORP) Tábor byla Ministerstvem zdra­votnictví ČR v květnu 2018 vyhodnocena jako jedna z oblastí Česka se zhoršenou dostupností zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Za problémem stojí pře­devším nedostatečná gene­rační obměna lékařů. Mnozí den­tisté i „obvoďáci“ jsou v důcho­dovém věku, odcházejí, není za ně náhrada. „Během pěti let je k zachování generační obměny a zachování adekvátních kapacit potřeba příchod deseti nových zubních  lékařů.

Lépe na tom není ani odbornost všeobecného praktického lékař­ství, sem je nutný příchod minimálně osmi lékařů,“ sdělil závěry z analýzy místostarosta Mareda.

Stipendijní program může budou­cím zubařům poskytnout částku až 400.000 Kč za celé studium za těchto podmínek: po absolvování studia musí lékař vykonávat praxi zubního lékaře v Táboře v délce minimálně 5 let, doložit do jednoho roku od započetí praxe smluvní vztah minimálně se 4 zdravotními pojišťovnami, do­držo­vat minimální ordinační dobu 35 hodin týdně. Město Tábor bude na program alokovat částku 4 mil. Kč.

Maximální výše půjčky může činit 2 mil. Kč na náklady na pořízení vybavení ordinace, na stavební úpravy ordinace, na mzdové prostředky zdravotní sestry. Schválená splatnost je nejpozději do 10 let od poskytnutí návratné finanční výpomoci s tím, že je možné požádat o roční odklad splátek.

Důležité je, že zastupitelé neome­zili okruh žadatelů o stipendium či půjčky trvalým bydlištěm v Táboře či v ORP Tábor. Obě pobídky bude Tábor propagovat na lékařských fakultách.

V současné době místostarosta Martin Mareda jedná s Jiho­českým krajem o zapojení Tábora do krajské dotační výzvy na podporu lékařské péče. Kraj nabízí 600 tisíc korun jako motivační bonus a 900 tisíc jako příspěvek na bydlení.

Tiráž

Nejnovější vydání
349 / 7 / 2024

Datum tisku
3. 7. 2024

Termín distribuce
8. - 9. 7. 2024

Počet inzerátů
57 plošných, 
151 řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do srpnového vydání
přijímáme do 24. 7. 2024

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 7. 2024

Srpnové číslo vyjde
5. - 6. 8. 2024